Børn og unge kan frit vælge, om de vil modtage tandpleje på en kommunal eller privat tandklinik. Det kommunale tandplejetilbud og serviceniveau er det samme, uanset hvad de vælger.

Børn og unge er omfattet af det kommunale tilbud, fra de bliver født, til de fylder 22 år (hvis de er født i 2004 eller senere). For unge født i 2003 eller tidligere, gælder det kommunale tilbud, indtil de fylder 18 år.

Som privat tandlæge skal du være opmærksom på følgende, når du har indgået en aftale med Aarhus Kommune om at tage imod fritvalgspatienter.

  1. Patienten skal henvende sig til Tandplejen Aarhus ved ønske om at skifte til en privat tandklinik. Er patienten under 18 år, er det patientens forældre, som skal give os besked.
  2. Vi skal have en formel aftale med dig om medvirken til den kommunale tandplejeordning efter gældende lovgivning, retningslinjer og overenskomst.
  3. Hvis den allerede er på plads, sender vi med patientens samtykke relevant journalmateriale samt oplysninger om tidspunkt for næste SU eller FU.
  4. Først herefter kan du modtage barnet/den unge med kommunalt tilskud.
  5. Vi skal godkende særligt kostbare behandlinger. Det vil sige behandlinger, som ligger uden for de private tandlægers overenskomst og honorartabel med KL om tandpleje for børn og unge (BUT-overenskomsten).

Tandplejeydelserne honoreres ud fra BUT-overenskomsten. Børn under 16 år modtager 65% tilskud til de fastsatte priser, og for unge på 16-21 år (født i 2004 eller senere) er det kommunale tilskud 100%. Alle ydelser med faste priser i henhold til BUT-overenskomsten må udføres uden forhåndsgodkendelse.

Frie ydelser og særligt kostbare behandlinger

Der gælder særlige regler for frie ydelser og særligt kostbare behandlinger. Her skal du som privat tandlæge sende behandlingstilbud og få en forhåndsgodkendelse, inden behandlingen påbegyndes. Sammen med behandlingstilbuddet sendes indikation for den foreslåede behandling og eventuelt relevante røntgenbilleder til ”Tandplejen Aarhus” via EDI-portalen. Hvis behandlingen kan godkendes, ydes kommunalt tilskud i henhold til Aarhus Kommunes referencepris for den aktuelle behandling. Hvis tandlægens pris er højere end den kommunale referencepris, er merprisen 100% egenbetaling for forældre/patient.

Flerfladet plast i molarer og præmolarer

Ved flerfladet plast i molarer og præmolarer har Tandplejen Aarhus besluttet at yde det kommunale tilskud uden ansøgning og forhåndsgodkendelse.

Referencepriser pr. 1. oktober 2023

Ydelse Kommunal referencepris (inkl. moms) Kræver forhåndsgodkendelse
Bøjlebehandling med faste bøjler med evt. tandudtrækning  kr. 17.497  Ja
Bøjlebehandling med aftagelige bøjler efterfulgt af faste bøjler  kr. 19.953  Ja
Bøjlebehandling med faste bøjler samt teleskop-stænger for at fremme underkæbens vækst (Herbst)  kr. 27.545  Ja
Bøjlebehandling med faste bøjler inkl. skrueforankring for at lukke mellemrum ved agenesi  kr. 20.480  Ja
Bøjlebehandling med faste bøjler samt kirurgisk frilægning af fejlplacerede tænder  kr. 17.321  Ja
Første fase af en to-faset bøjlebehandling (aftagelige bøjler)  kr. 7.905  Ja
Anden fase af en to-faset bøjlebehandling (Faste bøjler)  kr. 9.835  Ja
Rebonding retainer  kr. 536  Ja
Fremstilling og pålimning af ny retainer  kr. 887  Ja
Retentionsskinne  kr. 1.238  Ja
Plastfyldning i lille kindtand på 2 flader  kr. 720  Nej
Plastfyldning i lille kindtand på 3 eller flere flader  kr. 1.041  Nej
Plastfyldning i stor kindtand på 2 flader  kr. 934  Nej
Plastfyldning i stor kindtand på 3 eller flere flader  kr. 1.255  Nej
Operativ fjernelse af visdomstand  kr. 2.699  Ja
Blød bidskinne (Hård/blød - blød - Q skinne)  kr. 1.148  Ja
Hård bidskinne (RFS)  kr. 2.638  Ja
Metalkeramisk krone på en stor kindtand  kr. 6.174  Ja
Æts-bro (MK højædelt)  kr. 8.008  Ja
Æts-bro (MK lavædelt CrCo)  kr. 6.761  Ja
Æts-bro (Zirkon)  kr. 7.180  Ja


Download referencepriserne som PDF her

Faktura sendes elektronisk til Tandplejen Aarhus' EAN-nr.: 5790000419777

Reglerne for omfanget af og kravene til børne- og ungdomstandpleje er de samme, hvad enten tandplejen ydes på offentlig eller privat klinik.

Når du samarbejder med Tandplejen Aarhus om fritvalgspatienter, skal du følge den kommunale tandplejes serviceniveau for indkaldelse og behandling. Det tilstræbes, at journaloplysninger fra tidligere behandlende tandlæge følger patienten, og du forventes at medvirke til kontinuitet i patientens tandpleje i forbindelse med flytning til anden kommune og/eller andet tandplejetilbud. Ydelsen ’Førstegangsbesøg’ kan kun honoreres, hvis du ikke har modtaget patientens tidligere journal.

Patienten skal indkaldes efter de intervaller, som fremgår af journalen. Vær opmærksom på, at byrådet i Aarhus Kommune har besluttet, at indkaldeintervallet i den kommunale børne- og ungdomstandpleje er 18-24 måneder.

Hvis patienten gentagne gange udebliver, skal du kontakte patienten/forældremyndighedsindehaveren med din bekymring. Det samme gælder, hvis patienten udviser påfaldende risikabel sundhedsadfærd og/eller bekymrende sygdomsaktivitet. Lykkes det ikke at skabe kontakt til patient eller forældre, skal du informere Tandplejen Aarhus.

Se i øvrigt afsnittet om underretningspligt herunder.

Vær opmærksom på, at alle private aktører, der udfører opgaver for det offentlige, er omfattet af Servicelovens §153 om skærpet underretningspligt. En underretning er en måde at gøre kommunen opmærksom på din bekymring for, at et barn eller en ung ikke trives og har brug for hjælp og støtte. Underretninger sendes via aarhus.dk.

Du kan læse mere om ansvarsfordeling og om dine og kommunens opgaver i Vejledning for omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje (sst.dk) og i Bekendtgørelse om tandpleje (retsinformation.dk).

BUT-overenskomst

BUT-overenskomst endelig (åbner i et nyt vindue på kl.dk)

Honorartabeller BUT-overenskomsterne pr. 1. april 2023 (åbner i et nyt vindue på tandlægeforeningen.dk)

Fælles forståelsespapir mellem KL og Tandlægeforeningen vedr. håndtering af unge i fritvalg i indeværende år (pdf)

Lov

Sundhedsloven (åbner i et nyt vindue på retsinformation.dk)

Intervaller

Intervaller mellem undersøgelser i tandplejen (åbner i et nyt vindue på sst.dk)